Mother-Assisted C-section – Moeder Melissa helpt bij haar eigen keizersnede

Een Mother-Assisted C-section is een ingreep die zelden wordt uitgevoerd in Nederland. Sterker nog, hij heeft pas een paar keer plaats gevonden en bij een van die keren mocht de geboortefotograaf van Pure Life Geboortefotografie erbij zijn! Lees het bijzondere verhaal van Melissa, een moeder die helpt bij haar eigen keizersnede.

Heftige eerste bevalling

Wanneer ik Melissa voor het eerst spreek blijkt al welke impact de geboorte van haar eerste kind heeft gemaakt. Na urenlang gevochten te hebben voor een natuurlijke bevalling dipte de hartslag van hun zoontje. Het was direct duidelijk, een spoedkeizersnede volgde. Ouders die dit hebben meegemaakt weten hoe groot de impact hiervan emotioneel is.

Bij het plaatsen van de ruggenprik lukt het na meerdere pogingen niet. Er zit niets anders op dan een volledige narcose. Het feit dat ze bij de geboorte niet direct haar kind heeft kunnen zien, laat staan aanpakken, heeft een donkere schaduw over deze herinnering gebracht. Een herinnering waarvan ze had gehoopt dat het de mooiste van haar leven zou worden. Ook voor Rick was het beangstigend en moeilijk. Natuurlijk waren ze dolblij met hun zoon en heel erg dankbaar voor alle goede zorg die ze gekregen hadden. Beiden weten dat de weg zoals hij gegaan is in die situatie niet anders kon en de artsen de beste beslissing hebben genomen. En toch doet het pijn, dit willen ze zo nooit meer meemaken.

Een geplande keizersnede

Wanneer Melissa in verwachting is van haar tweede kindje weten ze al heel vroeg dat ze de geboortedag deze keer absoluut anders willen beleven. De zwangerschap vordert en wanneer ze daarbij het nieuws krijgen dat hun meisje in stuit ligt zijn ze eruit. Ze gaan voor een geplande keizersnede. Beiden willen het risico niet lopen om dit nog een keer zo mee te maken. Deze keer willen ze er alles aan doen zoveel mogelijk van de geboorte mee te krijgen.

Mother-Assisted C-section – zou het mogelijk zijn?

Tijdens de gesprekken met de artsen geeft Melissa aan dat ze graag tijdens de keizersnede haar dochter zou willen aanpakken. Deze techniek is nog vrij nieuw maar wel mogelijk in het Zuyderland ziekenhuis. Hun meisje zal het derde kindje in het ziekenhuis worden dat op deze manier geboren mag worden. Ook weten ze zeker dat ze de geboorte willen laten vastleggen en zo komen we met elkaar in contact. Vanaf het eerste gesprek leer ik een lief en zorgzaam stel kennen en we hopen dat ook heel erg dat de lock-down wordt opgeheven voordat de keizersnede gepland staat.

Na heel wat heen en weer overleggen komt 14 dagen voor de datum van de keizersnede het verlossende woord vanuit het ziekenhuis. We mogen de geboorte vastleggen mits er een negatieve Covid-test overlegd kan worden. Gelukkig is dat geen probleem en de dag van de keizersnede breekt aan.

Wat is een Mother-Assisted C-section?

Een Mother Assisted C-section verschilt in hoofdlijnen niet heel veel van een gentle sectio. Het grote verschil is dat je als moeder de kans krijgt om je kindje zo snel mogelijk na de geboorte van het hoofdje zelf aan te pakken. Er wordt uiterst steriel gewerkt omdat er geen doek gespannen is vanaf de start van de keizersnede tot aan de start van het hechten tussen moeder en kind. Je krijgt o.a. lange steriele handschoenen aan als mama en duidelijke instructies.  Moeders die weten dat ze met een keizersnede hun kind op de wereld gaat zetten krijgen op deze manier de kans om actief bij de geboorte betrokken te zijn.

Melissa wordt al gewaarschuwd dat ze vanwege de steriliteit strenge instructies zal krijgen en hier goed naar moet luisteren. Ook mag ze ten alle tijde aangeven als het niet gaat of het toch anders wil. Bij aankomst op de ok gaan Rick en ik naar een apart kamertje tot de ruggenprik is geplaatst. De tijd kruipt voorbij en Rick heeft allang in de gaten dat ook deze keer de ruggenprik niet makkelijk gaat. De spanning begint te stijgen omdat iedereen haar dit zo gunt. Ook wil iedereen haar het verdriet besparen als er toch een algehele narcose nodig is.

Gelukkig komt niet veel later het verlossende woord en de ruggenprik doet z’n werk. Wanneer we de ok binnenlopen stralen Melissa’s ogen. Niets staat haar wens nu nog in de weg. Langzaam komt het hoofdje tevoorschijn en Melissa mag haar handen uitstrekken. Voor iedereen is dit een ontzettend spannend moment en vol bewondering zie ik hoe ze samen met de artsen hun eigen meisje aanpakt. Vol emotie en verbazing bekijkt ze haar dochter Maartje. Vrijwel direct daarna, wanneer Melissa vol liefde hun dochter bekijkt wordt het doek omhoog gespannen zodat ze ook echt alleen de mooie momenten hoeft te zien.

Keizersnede - Mother-Assisted C-section - Operatiekamer - Pure Life geboortefotografie

Ontmoeting met grote broer

Terwijl de artsen de Mother-Assisted C-section afsluiten en de kinderarts Maartje heeft gecontroleerd gaat ze direct terug naar mama. In een speciale band die Melissa aanheeft ligt Maartje huid op huid bij haar moeder. Af en toe steekt er een armpje uit het doek dat Maartje heerlijk op mama’s gezicht legt. Wanneer een natuurlijke bevalling niet mogelijk is heeft deze vorm van een keizersnede zoveel waarde voor ouders. Je krijgt de kans om een natuurlijke bevalling zoveel mogelijk te kunnen nabootsen en hebt nog sneller contact met je kind als bij een gentle sectio. Niet iedere ouder zal ervoor kiezen maar het feit dat er een keuze is doet al zoveel. En dat ze ook nog eens dezelfde voornaam heeft dan de arts die haar op de wereld heeft gezet maakt het helemaal bijzonder.

Wanneer enkele uren later grote broer Teun zijn zusje komt bewonderen steelt hij ons hart. Vanaf het eerste moment is hij verliefd op zijn zusje en kan hij niet stoppen met kijken naar haar. Alle spanningen en zorgen liggen achter ze, deze ervaring had niet beter gekund en rustig verlaat ik de kamer. Achter mij blijft een dolgelukkig gezin achter, genietend van alle momenten samen.

Wanneer is een Maternal Assisted C-section mogelijk?

Hoewel de eerste van deze bijzondere keizersnede in 2017 werd uitgevoerd in Nederland is het nog steeds uniek. Slechts enkele ziekenhuizen faciliteren deze vorm van een keizersnede waar Zuyderland sinds kort één van is. De behandelend gynaecoloog kan nagaan of dit mogelijk is en zij zijn hierin ook het aanspreekpunt.

Read More for the English part

a Mother-Assisted C-section is a rarely-performed procedure in the Netherlands. Moreover, the procedure has only taken place a few times in the Netherlands, and one of the photographers from Pure Life Birth photography was lucky enough to witness one of them! Read Melissa’s unique story, a mother who helps during her own C-section.

Intense first delivery

It’s clear to me what kind of impact the delivery of her first child has left on Melissa when I speak to her for the first time. After pushing for a natural delivery for hours, her son’s heartbeat took a dip. An emergency C-section was the only option. Parents who have seen this happen know how big the emotional impact is.

Trying to place an epidural leads to multiple failed attempts, so they opt for a full general anaesthesia. Not being able to see her child right after the delivery, let alone hold him, has left a grim mark on this memory. A memory that should have been one of the most beautiful in her life. Rick also thought it was frightening and difficult. Of course they were ecstatic to hold their son, and extremely grateful for the care they received. Both are aware that the situation couldn’t have been prevented, and that their doctors made all the right decisions. That doesn’t take away the pain; they never want this to happen again.

A planned C-section

When Melissa gets pregnant with her second child, they know early on that they want this delivery to be different. The pregnancy goes on, and when she finds out her baby girl is breached they make their decision. They choose for a planned C-section. Neither of them wants to risk this delivery happening like the first one. This time they want to do everything they can to be present for every moment of the delivery.

Mother-Assisted C-section – would it be possible?

During talks with her doctors, Melissa tells them she would like to be handed her daughter during the C-section. This procedure is relatively new but possible at the Zuyderland hospital. Their little girl will be the third to be born this way at this hospital. They also know they want this birth to be captured on film, and this is how we meet. From the very first conversation I see a loving and caring couple, and we badly hope that the lockdown is lifted before the planned C-section.

After a lot of deliberation, the hospital gives the go-ahead 14 days before the date for the C-section. We’re allowed to capture the delivery as long as we can present a negative Covid-test. Thankfully this is not a problem, and the day of the C-section arrives.

What is a Mother-Assisted C-section?

A Mother-Assisted C-section doesn’t differ all that much from a gentle caesarean. The big difference is that the mother is allowed the opportunity to take the child from the head as fast as possible after the

delivery. Everything is done in the most sterile conditions, as there isn’t a sheet from the start of the C-section to the start of the bonding between mother and child. As the mother, you’ll be wearing long sterile gloves and will receive detailed instructions. Mothers who know that they’ll be delivering their babies this way are thus still offered the chance to actively participate in the birth of their babies.

Melissa is warned that, because of the sterile conditions, she’ll be receiving strict instructions and will have to listen to them carefully. She is allowed to tell the doctors if it gets too difficult or wants to change her mind at any time. On arrival at the OR, Rick and I head to a different room until the epidural has been administered. Time crawls on, and Rick is aware that administering the epidural is not going smoothly this time either. Tensions rise, everyone wants this to go well for her. Everyone wants to spare her the pain of needing a full general anaesthesia again.

Thankfully, we hear the epidural has been administered and is doing its job. When we walk into the OR, Melissa’s eyes are shining. There’s nothing standing in the way of her wish now. The head starts to appear and Melissa’s hands reach out. This is an exciting moment for everyone, and I watch, full of admiration as she takes her little girl together with the doctors. She looks at her daughter Maartje, full of emotions and awe. Almost straight after, while Melissa is still looking at her baby girl, the sheet is hung up so she only has eyes for these beautiful moments.

She Meets her Big Brother

While the doctors close the Mother-Assisted C-section, the pedeatrician checks little Maartje and then gives her straight back to mama. Maartje is placed in a special sash that Melissa is wearing, skin to skin with her mother. Every now and then she reaches out a tiny arm, placing it gently on mama’s face. If a natural birth isn’t possible, this type of delivery has so much to offer parents. You are given the opportunity to mimic a natural delivery as much as possible, and you can hold your child even quicker than with a gentle caesarean. Not every parent will choose this option, but simply having this choice means so much. And the fact that she has the same first name as the physician who brought her into this world makes this moment all the more special.

A few hours later big brother Teun comes to meet his little sister, and he steals our hearts. It’s love at first sight for Teun; he can’t stop looking at his little sister. All the tension and worries are behind them now. This delivery couldn’t have gone better, and I quietly leave the room. I leave behind me a family bursting with happiness, enjoying these moments together.

When is a Maternal-Assisted C-section an option?

While the first of these special C-sections was performed in 2017, the procedure is still unique in the Netherlands. Only a handful of hospitals offer this type of C-section, and Zuyderland has recently become one of those few. The attending gynaecologist can tell you whether this is possible for you or not; always contact them for the possibilities.

Ook een geboorte fotograaf bij jouw bevalling?

Meer informatie over geboortefotografie:

Verder lezen:

error: Deze content is beveiligd